Życie wieczne jest darem Bożym

woman_at_the_wellW Ewangelii Jana 4,7-26 czytamy jak Pan Jezus Chrystus rozmawia z kobietą, która była zamężna pięć razy, a obecnie mieszka z mężczyzną bez ślubu (w. 18). Ludzie w czasach Jezusa, a także i obecnie, mają trudność w pozostaniu czystymi przed małżeństwem. Potem mają trudność w pozostaniu wiernymi w małżeństwie. Możemy powiedzieć, że ta kobieta była grzeszna. Nie zasłużyła na życie wieczne, a mimo to Jezus ofiarował jej życie wieczne za darmo.

Jana 4,10: „Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: Daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wodę żywą.

Pan wymienia w tym wersecie trzy rzeczy, o których musimy wiedzieć, aby móc mieć życie wieczne.

Po pierwsze, musimy znać dar Boży. Jezus powiedział: „Gdybyś znała ten dar Boży…” Czy słyszałeś o tym darze? „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu” (Rzymian 6,23). Religie zapewniają, że człowiek musi i może zapracować na swoje zbawienie. Biblia jednak jasno uczy, że nie możemy zapracować ani zasłużyć na życie wieczne, ponieważ jest ono darem.

Oto niektóre fragmenty z Pisma Świętego, które o tym mówią:

Jana 3,16: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

Jana 4,14: „Jednak kto by pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.”

Jana 6,32: „…ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba.”

Jana 6,33: „…i daje życie światu.

Jana 10,28: „A ja daję im życie wieczne…

Jeśli pracujesz, Twój szef płaci Ci za pracę pod koniec miesiąca. Musi ci płacić, ponieważ pracownik jest wart swojej zapłaty. Zapłata jest czymś, na co zasługujesz. Na dar nie musisz zasłużyć.

Czy znasz dar Boży? Bóg chce Ci dać życie wieczne, które nie jest zapłatą za nic. Chrzest w wodzie nie pomoże w uzyskaniu życia wiecznego. Spowiadanie się księdzu nie zapewni Ci życia wiecznego. Regularnym chodzeniem do kościoła też na nie nie zapracujesz. Życie wieczne to dar Boży (Ef. 2,8.9; Dz. Ap. 8,20), a darem jesteśmy obdarowani, nie pracujemy na niego.

Po drugie, musimy poznać osobę, która ofiaruje ten dar. Jezus powiedział kobiecie przy studni: „Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi…” Czy wiesz, kto ofiaruje ten dar? To Jezus Chrystus, Syn Boży, Bóg w ciele. Czy Bóg dotrzymuje słowa? Tak, bo Bóg nie kłamie (Tytusa 1,2). Jeśli obiecuje nam życie wieczne, to z całą pewnością nam je da.

Po trzecie, wiedza o darze Bożym (życiu wiecznym) oraz znajomość jego dawcy Pana Jezusa Chrystusa nie wystarczy, aby otrzymać życie wieczne. Musimy o nie POPROSIĆ. „...prosiłabyś go, a dałby ci wodę żywą.” Pan oczekuje od nas, abyśmy POPROSILI GO o życie wieczne. Czy wiesz, że życie wieczne jest darem Bożym? Skoro Bóg dotrzymuje słowa, to dlaczego nie poprosisz Boga o „wodę żywą”?

Jana 1,12: „Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię.”

Jana 16,23: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ojciec da wam, o cokolwiek poprosicie go w moim imieniu.

Rzymian 10,13: „Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony.

Pan powiedział, że możesz Go poprosić! Nie trzeba prosić Marii. Nie trzeba prosić księdza. Nie ma potrzeby błagać świętych. Możesz prosić Boga bezpośrednio, ponieważ Jezus tak powiedział.